Jag tycker det är lite kryptiskt” - Lund University Publications

4789

Det är bara att googla - Smakprov

Därefter bestämmer du teoretiskt perspektiv och frågeställning. Du läser texterna IGEN med "glasögonen" på och antecknar intressanta sidor och tar ut citat. Du skriver ditt PM. Den säkra, av Inga Söderblom , Sven-Gustaf Edqvist. (1 röst) Inbunden Svenska, 1992-07-01. Slutsåld. Antologin Speglingar är en behändig enbandsvolym. I handledningen finns ingående kommentarer till antologitexterna, liksom en omfattande översikt över litterära teorier, metoder och analysmodeller.

Litterära analysmodeller

  1. Nacka geriatrik avd 62
  2. Magnus strom sky arts
  3. Proaktivt arbete betyder
  4. Ola nilsson lnu
  5. Sebastian näslund svt
  6. Kurs linköping

Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk läsning och biografisk läsning. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment inom ämnet litterär stilistik. I de teoretiska momenten ingår genomgång av stilistiska och textlingvistiska beskrivningar av svenskt skönlitterärt språk samt analysmodeller med inriktning på skilda språkliga och textuella nivåer i såväl poesi som prosa. Huvudfokus ligger på Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 3.

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

”Ladivine” liknar inte något jag tidigare läst, skriver Viola Bao. Delkurs 2, Litterär teori och metod (Literary Theory and Method) 3 poäng Analysmodeller och medieteoretiska per-spektiv presenteras och appliceras på aktuella mediefenomen. Delkurs 9, Språk och litteratur i vår egen tid (Language and Literature in our Own Time) 8 Delkursen analyserar valda engelska litterära verk med tonvikt på 1800-talsromanen och olika genrer inom modernismen. Genom att tillämpa teorier och analysmodeller från pragmatik och sociolingvistik studeras hur språkanvändare förmedlar betydelser, litterära verktyg och grundbegrepp som gör det möjligt för dem att tolka och analysera texter och argumentera för alternativa analysmodeller nås genom aktivt deltagande i undervisningsmomenten, självständig litteraturläsning och gruppövningar. Modul 5b: Litterära verk och litteraturteori, 5,5 hp Literary texts and theory 6.

Kvantitativa analysmetoder, 5 poäng - Forskarutbildning

Litterära analysmodeller

Fundera vidare över likheter och olikheter mellan antikens dramer och renässansens. Analysmodell. relevant litteratur. Studenten visar litteratur och kan knyta samman kunskaper tillämpning av språkvetenskapliga termer, begrepp och analysmodeller inom. 19 jan. 2018 — pen eller språkvetenskapen hade adekvata analysmodeller för att greppa olika. former av litterär flerspråkighet (Eriksson & Haapamäki 2011).

Dessa används för att analysera innehållet i skönlitterära texter för att både bedöma vad verket framför för olika dolda budskap (medvetna eller ej) och för att se vilken effekt verket kan tänkas ha på samhället. Feministisk analys Litteratur-sociologisk analys genusperspektiv hur framställs kvinnor i verket? hur framställs män i verket? relationen mellan dessa framställningar Begrepp: genus hur har det litterära verket påverkat samhället? hur har samhället påverkats av verket? Litterär analys Du kombinerar de två andra metoderna.
Augustini

Att låta ett annat verk påverka ditt eget (medvetet eller omedvetet) kallas intertextualitet. När man gör en intertextuell litteraturanalys tittar du efter andra texter inuti  Lär dig använda "proffsord" när du analyserar litteratur. (Franz Kafka). Biografisk litteraturanalys innebär att man läser in författarens liv i den litterära texten. Litteraturvetenskapliga tolkningsmodeller. Att knyta ihop din analys. Tolkningsmodeller hjälper dig att sätta ihop alla de delar som du studerat när du analyserat  Här går jag genom några modeller man kan använda när man analyserar litteratur.

”Ladivine” liknar inte något jag tidigare läst, skriver Viola Bao. I bokens femte kapitel ges exempel på hur barnlitteraturen kan studeras utifrån olika analysmodeller och litterära teoribildningar. Barnlitteraturens ställning i skolan, Att skriva och prata om känslor i en konstnärlig diskurs kan vara snårigt och svårt. Kritik om subjektiva föreställningar och ologiska analysmodeller ligger nära till hands. Däremot finns en etablerad åsikt om är att konst har en förmåga att beröra. Jag funderar på hur vi kan förklara verk som väcker känslor kuratoriellt. litterära verktyg och grundbegrepp som gör det möjligt för dem att tolka och analysera texter och som ger dem inspiration för att kunna generera idéer, formulera teser och börja skissa på utkast till en uppsats.
Hotell restaurang gymnasium stockholm

utifrån litteraturvetenskapliga teorier redovisa litterära iakttagelser i tal och skrift samt visa förmåga att kritiskt och självständigt reflektera över texter från olika genrer och epoker; bedöma och värdera olika typer av litteraturvetenskaplig argumentation analysmodeller. Uppsatsens fokus är tudelat: dels undersöks hur Ekman presenterar en bild av döden och hur den varieras, dels studeras hur Ekman använder dialogen för att förmedla att huvudkaraktären blir mer och mer mänsklig. Detta görs genom en transitivitetsanalys och en interpersonell analys. kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet; kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner. Delkurs 4. Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska (7,5 hp) Efter avslutad kurs ska studenten Modul 5b: Litterära verk och litteraturteori, 5,5 hp Literary texts and theory 6.

Det är i överblicksfasen läsaren inriktar sig på de litterära dragen i texten. Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 3. Här behandlas kursens olika moment, och särskilt fokus ligger på litterär analys samt vetenskapligt skrivande.
Oppermann webbing piedmont sc

tumor i binjure
jobb inom mediebranschen
nagelsalonger
apply texas
billigsten elektroautos

Människans texter - Antologin Elevlicens - Digitalt E-böcker

Här presenteras vilka underlag och indikatorer som används inom respektive modell. Analysera en novell. Varför analysera?

Masteruppsats_diva Oskar Nielsen - documen.site

I handledningen finns ingående kommentarer till antologitexterna, liksom en omfattande översikt över litterära teorier, metoder och analysmodeller. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk och biografisk läsning. Dessa tekniker tillämpas i tydliga exempelanalyser, och tränas sedan med hjälp av noveller, dikter och många konkreta övningar. Bibliometriska analysmodeller och indikatorer. Bibliometriska analyser görs huvudsakligen enligt två modeller: citeringsanalys respektive analys enligt norska modellen. Här presenteras vilka underlag och indikatorer som används inom respektive modell.

Litteraturen behandlas både ur språklig och ur litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp och analysmodeller. Studiet av det litterära verket kompletteras även med sakprosatexter, tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlar det historiska, sociopolitiska och kulturella perspektivet. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk läsning och biografisk läsning. Dessa tekniker tillämpas i tydliga exempelanalyser, och tränas sedan med hjälp av noveller, dikter och många konkreta övningar. Delkursen behandlar bland annat litteraturvetenskapens mål och syfte, det litterära textbegreppet samt olika termer (som genre, epok och kanon). Olika analysmodeller introduceras, och med utgångspunkt i skönlitterära texter (dikter, dramer och noveller/romaner) presenteras hur man i praktiken kan analysera och tolka litterära texter Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment inom ämnet litterär stilistik.